• 855-MY-MANDIR
 • info@indiatemple.org
 • Phone number : 855-MY-MANDIR (855-696-2634)

  Aarti Durga Maa Ki

  Jai Ambey Gauri Maiya Jai Shyama Gauri, | Tumko Nishdin Dhyavat Hari Brahma Shivji.
  Mang Sindoor Virajat Tiko Mrigmad Ko, | Ujjaval Se Dou Naina Chandra Badan Niko.
  Kanak Saman Kalevar Raktamber Raje, | Rakt Pushp Galmala Kanthan Par Saje.
  Kehari Vahan Rajat Khadg Khappardhari, | Sur Nar Munijan Sewat Tinke Dukhhari.
  Kanan Kudal Shobhit Nasa Gaj Moti, | Kotik Chandra Divaker Sam Rajat Jyoti.
  Shumbh Nishumbh Bidare Mahishasur ghati, | Dhumra Vilochan Naina Nishdin Madmati.
  Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare, | Madhu Kaitabh Dou Mare Sur Bhay Hin Kare.
  Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani, | Agam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
  Chaunsath Yogini Mangal Gavat Nritya Karat Bhairoo, | Bajat Tal Mridang Aru Bajat Damroo.
  Tum hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta, | Bhaktan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
  Bhuja Char Ati Shobhit Khadg Khappardhri, | Manvanchhit Phal Pavat Sewat Nar Nari.
  Kanchan Thar Virajat Agar Kapur Bati, | Shreemaal Ketu Men Rajat Koti Ratan Jyoti.
  Maan Ambeyjee Ki Aarti Jo Koi Nar Gavai, | Kahat Shivanand Swami Sukh Sampati Pavai.