• 855-MY-MANDIR
 • info@indiatemple.org
 • Phone number : 855-MY-MANDIR (855-696-2634)

  Shiv Ji Ki Aarti

  OM JAI SHIV OMKARA, PRABHU JAI SHIV OMKARA
  BRAHMA VISHNU SADA SHIV, ARDHANGII DHARA
  OM JAI SHIV OMKARA...
  EKANANA CHATURANAN PANCHANAN RAJE
  HANSANAN, GARURAASAN VRISHVAHAN SAJE
  OM JAI SHIV OMKARA....
  DO BHUJA, CHAAR CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHE
  TIINON ROOP NIRAKHATE TRIBHUVAN JAN MOHE
  OM JAI SHIV OMKARA...
  AKSAMALA VANAMALA MUNDAMALA DHARI
  CHANDANA MRIGAMAD SOHAI BHAALE SHASHIDHAARI
  JAI SHIV OMKARA...
  SHVETAMBARA PIITAMBARA BAAGHAMBARA ANGE
  BRAHMADHIK SANAKAADHIK PRETAADHIK SANGE
  OM JAI SHIV OMKARA...
  KARA MADHYE KAMANDALU AU TRISHUL DHARI
  JAGKARTA JAGHARTA JAGAPALAN KARTA
  JAI SHIV OMKARA...
  BRAHMA VISHNU SADASHIVA JANATA AVIVEKA
  PRANAVAKSAR KE MADHAYA TINONH EKA
  OM JAI SHIV OMKARA...
  TRIGUN SWAMI KI AARTI JO KOI NAR GAVE
  KAHATA SHIVANANDA SWAMI MANA VANCHITA PHALA PAVE
  JAI SHIV OMKARA...